Cash flow

Cash flow (tok peněz) vypovídá o schopnosti firmy generovat peníze. Jednoduše řečeno, vyjadřuje rozdíl mezi peněžními příjmy a výdaji za příslušné období. Jedním aspektem správného cash flow je ziskovost firmy. Druhým aspektem je časová posloupnost toku peněz do firmy a z firmy. Součástí správného vedení cash flow je mimo jiné například správa pohledávek, závazků, zásob ať zboží k prodeji nebo materiálu pro výrobu. Správné nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů, jejich podmínky, splatnosti faktur. Financování, splátky úvěrů, odpisy majetku apod.

Manažerské účetnictví

Máte účetnictví proto, aby vám účetní spočítala, kolik máte zaplatit na daních a jak velké odvézt DPH? Nebo vedete účetnictví proto, abyste měli přehled o skutečném stavu firmy. Jak na tom opravdu firma je. Mít přehled o rentabilitě činností, zakázek nebo zboží. O nákladech, ziskovosti a místech, kde vám z firmy peníze odchází a kde naopak přichází? To je ve zkratce manažerské účetnictví. 

Předpokládám, že máte účetní firmu nebo vlastní účetní nebo účetního, pro zjednodušení je to účetní. V řadě firem účetní zvládá i spoustu dalších činností například v administrativě. Řada podnikatelů, majitelů však očekává od účetní i celkové finanční řízení firmy. Proč ne, je to super, ale jen ve velmi málo firmách to opravdu funguje, jak má. Často pak majitel říká, že není spokojen se svoji účetní, přestože ona to účtuje opravdu správně a výborně. Mně se osvědčuje model, kdy účetní účtuje, zpracovává daňová přiznání a další administrativu podle velikosti firmy a objemu dokladů a spolupracuje s manažerem, který se na firmu dívá více z nadhledu. Manažer lépe propojí i další činnosti firmy s účetnictvím, právě díky jeho nadhledu a odstupu od každého jednotlivého dokladu, každé faktury.  Velmi často se pak pro účetní stává i významnou podporou a výsledky ekonomické části firmy se výrazně zlepšují.  

Finanční plán

Naplánujte si přehled příjmů a výdajů ve své firmě na následující období. Naplánujme očekávaný zisk, pracujme s reálnými a dosažitelnými čísly. Finanční plán sestavujeme zpravidla na jeden kalendářní rok a vždy po jednotlivých měsících. Řada oborů má sezónní výkyvy a s těmi je potřeba počítat a do plánu je poctivě zapracovat. V případě zvažování vyšší a dlouhodobější investice, plánujeme na delší období, než je jeden rok. Počítejte však s tím, že takový dlouhodobý plán musíme více v budoucnu revidovat a upravovat podle aktuální situace.

Controlling

Jedna věc je naplánovat a mít jasné cíle. Druhá věc je to plnit a nesejít z cesty. Je to systém, který kontroluje, jestli firma jde správným směrem, po správné cestě a jestli dosahuje svých naplánovaných cílů a výsledků. Důležitá a často opomíjená součást řízení firmy. Jednoduše řečeno výstupem z controllingu by měl být pomyslný semafor. Zelená je OK, žlutá vyžaduje pozornost a červená okamžitý zásah.

Investice a financování

Firma, která roste se bez investic neobejde. Může to být o financování investice, jejího přínosu pro firmu. Její rentability, délce návratnosti a spoustě dalšího. Vše by mělo být v souladu, aby investice dlouhodobě firmě pomáhala a podporovala ji a nebyla naopak brzdou nebo velkou zátěží pro zdravý život firmy.

Rozpočty a kalkulace

Jestli má být firma zdravá, funkční a generovat zisky, začíná to u jednotlivých činností a zakázek. Každý projekt, každá činnost by se měla kalkulovat. Takzvaně ji mít spočítanou a vědět, jaký přínos pro firmu má. Může to být o nastavení rámcových pravidel pro cenovou politiku prodeje, kalkulace výrobků, procesů a dalších činností firmy. Nemělo by to firmu svazovat, ale udržovat v mantinelech zdravého výdělku.

Reporting

Ekonomika firmy je pro řadu podnikatelů spousta nepřehledných čísel, tabulek a všelijakých sestav. Často se však stačí orientovat na několik důležitých ukazatelů nebo čísel. Právě správný reporting je o co nejjednodušším přehledu a vývoji pro firmu důležitých čísel. Palubní deska, která mi ukazuje, jak si firma stojí. Podle barvy nebo velikosti odchylek se pak jednoduše může vidět, co funguje a je v pořádku a naopak, která čísla nebo oblasti firmy potřebuji projít důkladněji.

Stav firmy - analýza

Jednoduše řečeno, popisuje, jak na tom firma je. Jaké má ekonomické ukazatele, případně popisuje aktuální stav firmy. Pokud se dělá opakovaně, já doporučuji 1x až 2x ročně, ukazuje pak velmi dobře vývoj firmy v čase. U malých firem se může jednat o jednoduchý náhled do nejen jejich ekonomického života. U větších firem už může jít o sofistikované výpočty podle mezinárodních pravidel. Z vlastní zkušenosti vím, že se však pak jedná spíše o čísla, která posuzují investoři, banky apod. Pro běžný spokojený podnikatelský život postačuje základ.

Benchmarking

V některých případech je analýza dobrá věc. Mít k tomu ještě porovnání, jak si stojí ve vybraných kritériích a číslech váš konkurent nebo vzorová firma, o tom je benchmarking. Znamená to porovnat dostupná čísla a jejich soulad v naší firmě s naší konkurencí nebo vzorovou firmou. V některých případech, kdy nejsou některé údaje firmami zveřejňované, je také možnost udělat průzkum, mystery shoping a podobně. 

Cizí měny

Spolupracujete-li se zahraničím, tak dříve nebo později narazíte na cizí měny. Může se jednat o nastavení práce s kurzovým rizikem, převodem měn, nastavením a správou cizoměnových účtů, často výhodněji i v zahraničí. Podle výše podílu obratu a nákladů firmy v cizí měně se pak už může stát výhodnější, s cizí měnou pracovat více. Mít přirozené kurzové zajištění. Nejen, že nakupujete materiál nebo zboží v cizích měnách, ale můžete dělat například i investice v měnách, kde mám větší příjem než výdej měny a podobně.

Krizové řízení

To, že něco nefunguje, jak má, že se něco nedaří podle představ a ideálních plánů, je v podnikání a životě firmy zcela běžné. Někdy to jsou drobnosti, někdy to má závažnější charakter. Základem je nepřehlížet to a co nejdříve to připustit, popsat a začít řešit. Prvním indikátorem bývá buď ztráta ve výsledovce, ale častěji až nedostatek peněz na účtu a finanční tíseň při větších platbách. Například při výplatním termínu, odvodu DPH a jiných platbách státu nebo platbách významnějšímu dodavateli. Může to dojít až k prodlení na splátkách leasingu nebo úvěrů. V každé firmě to může vypadat trochu jinak, ale má to většinou stejné jmenovatele. Problém, neefektivita, nerentabilita, pohledávky, zásoby a podobně. Ačkoliv to je pro majitele a firmu velmi stresující záležitost, dobrá zpráva je, že v rámci finančního řízení firmy to má řešení. Je samozřejmě důležité nezapomenout na to, že kdo to začne řešit dříve a rychleji, dosáhne lepšího a rychlejšího výsledku.